جمعه

بنويس


گريه سهم دل تنگه
گريه کن گريه قشنگه

گريه سهم دل تنگه

گريه کن گريه غروره

مرهم اين راه دوره
در خبرها آمده بود كه شهردار محترم تهران مبلغ 3 ميليارد تومان را براي باز سازي لبنان اختصاص داد.آقاي شهردار! تصاوير كودكاني كه بخاطر آتش سوزي در مدرسه و بخاطر نبودن امكانات گرمايشي مناسب به اين چهره افتاده اند را ديده ايد ؟آيا كمك به مردم روستايي و به دور از امكانات مملكت خودمون از بذل و بخشش به كشورهاي ديگه واجب تر نيست ؟و بسياري از پرسش هاي بي پاسخ ديگر...
به شهردار و رئيس جمهور اميدي نيست با اميد آنكه در آينده اين تصاوير فيلتر نشونداين مطلب را با تصاوير كامل آن درون وب گاه خود قرار دهيد و يا براي دوستانتان بفرستيدشايد به دست پزشكي ميهن پرست و انسان دوست برسد و درد كودكان سرزمين خشكيده مان مرهمي بخشد

با سپاس از نيكوسگال

هیچ نظری موجود نیست:

 
Donbaleh
Donbaleh