چهارشنبه

یک نفر یا 70 میلیون؟

نخست این پاره روزنامه دنیای اقتصاد را بخوانید.
روی فرتور کلیک کنید تا بزرگ شودبرداشت من این است که اگر شهروندان ایرانی بگویند خیر اما اگر ولی امر مسلمین ( روشن نیست مسلمانان ایران یا جهان! ) بفرمایند خیر باید دیدگاه ایشان انجام شود از آنجا که وی نایب آغای پنهان هستند ( روشن نیست که این نیابت چگونه به ایشان رسیده ) باید گردن نهیم.
پس این چگونه جمهوریتی است؟
آیا این اصل شباهتی با سلطنت مطلقه ندارد؟

هیچ نظری موجود نیست:

 
Donbaleh
Donbaleh